Zhang Zhengguang (Low Chuan Shin)

Special Branch detective

Zhuozuo (James Wong)

Communist hitman

Lingxu (Evan Siau)

Communist leader

Hong Aihua (Sherlyn Seo)

Student and Zhengguang’s daughter

Yongjie (Wilson Lee)

Student activist

Nasser (Faizul Syaharin)

Special Branch detective